VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BINARY ROCKETS S.R.O. pro užívání hry RedDragon

I. Rozsah platnosti VOP, změny VOP

1) Následující podmínky (dále jako „VOP“ či „podmínky užívání“) poskytovatele Binary Rockets s.r.o. , IČ: 04878761, se sídlem V lesíčku 93/8, Smíchov, 150 00, Praha 5, vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 255030 (dále jen „Binary rockets“) upravují používání on-line hry RedDragon na internetových stránkách www.reddragon.cz. (dále jen „on-line hra“)

2) Tyto VOP plně nahrazují starší verze podmínek užívání služeb Binary Rockets a starší verze VOP on-line hry RedDragon.

3) Binary Rockets průběžně dále vyvíjí, aktualizuje a adaptuje on-line hru. V souladu s tím má uživatel možnost účasti na příslušné on-line hře pouze v jejím právě aktuálním znění a stavu.

4) Jako dodatek k těmto podmínkám užívání platí herní pravidla on-line hry RedDragon, pokud jsou k dispozici. V případě rozporů mezi těmito VOP a pravidly on-line hry mají přednost ustanovení těchto VOP. Pro on-line hru, její zvláštní varianty a/nebo součásti platí navíc zvláštní podmínky užívání. Na to bude uživatel před využíváním příslušné nabídky vhodnou formou upozorněn.

5) Binary Rockets si vyhrazuje právo měnit tyto podmínky užívání. Změna či zrušení jakéhokoliv ustanovení těchto VOP ze strany Binary Rockets vyžaduje písemnou formu. Uživatelé budou na internetových stránkách on-line hry na změny obchodních podmínek upozorněni nejpozději 14 dnů před tím, než vstoupí změny v platnost. Alternativně může Binary Rockets zaslat změněné podmínky uživatelům e-mailem nebo upozornit na to, že změněné podmínky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách on-line hry. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s platností změněných užívacích podmínek opětovným přihlášením na portál Binary Rockets nebo do on-line hry poté, co změněné užívací podmínky vstoupily v platnost. Binary Rockets uživatele vhodnou formou zvlášť upozorní na význam dvoutýdenní lhůty, práva vznést odpor a právní důsledky mlčení.

6) Pokud by některá jednotlivá ustanovení těchto podmínek užívání byla neúčinná nebo se neúčinnými stala a/nebo by odporovala zákonným ustanovením, nebude tím účinnost ostatních ustanovení těchto podmínek užívání nijak dotčena. Neúčinné ustanovení bude smluvními stranami ve shodě nahrazeno takovým ustanovením, které se právně platným způsobem nejvíce blíží ekonomickému smyslu a účelu neúčinného ustanovení. Toto ustanovení platí analogicky i při mezerách v těchto VOP.

7) Ustanovení a Všeobecné obchodní podmínky uživatele, které se odlišují od těchto podmínek, budou uplatněny jen tehdy, když bude Binary Rockets předem písemně souhlasit s jejich platností.

8) Uživatel se zavazuje při využívání služeb Binary Rockets dodržovat právní řád České republiky, tyto podmínky užívání a pravidla on-line hry.

II. Registrace (uzavření smlouvy)

1) On-line hra RedDragon, která je poskytovatelem Binary Rockets nabízena, slouží pouze k zábavě. Využívání k výdělečným nebo komerčním účelům je zakázáno.

2) Předpokladem pro využívání on-line hry je registrace uživatele na internetových stránkách on-line hry. Registrací vyjadřuje uživatel svůj souhlas s těmito podmínkami užívání. Bez registrace není možné on-line hru využívat.

3) Registrace je povolena pouze jednotlivým fyzickým osobám, nikoliv právnickým osobám či skupinám fyzických osob. Je-li uživatelem osoba nezletilá, ujišťuje tento uživatel odesláním žádosti o registraci, že má k registraci platný souhlas zákonných zástupců. Nemá-li nezletilá osoba souhlas zákonných zástupců, nenese Binary Rockets žádnou odpovědnost.

4) Uživatel je při registraci povinen uvést hráčské jméno, pod kterým bude v on-line hře vystupovat, a svou e-mailovou adresu, která je na něj registrovaná a která bude sloužit ke komunikaci uživatele s Binary Rockets. Pokud z těchto užívacích podmínek nevyplývá nic jiného, komunikuje Binary Rockets s uživatelem zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu uživatele uvedenou při registraci. Při e-mailové komunikaci s Binary Rockets je uživatel povinen uvést, na který uživatelský účet se odvolává.

5) Hráčské jméno nesmí poškozovat práva třetích stran a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Kromě toho si uživatel za své hráčské jméno nemůže vybrat ani e-mailovou nebo internetovou adresu, ani hráčské jméno již registrované jiným uživatelem. Uživatel ručí za to, že údaje, které uvedl při registraci u Binary Rockets, jsou pravdivé a úplné.

6) Registraci provede uživatel osobně. Registrace prostřednictvím třetích stran, zejména subjektů, které provádějí přihlašování jednotlivých osob komerčně u různých předkladatelů nabídek televizně-mediálních služeb (přihlašovací či záznamní služby), není dovoleno.

7) Při úspěšné registraci si uživatel založí uživatelský účet ("herní účet"), který si může samostatně spravovat. Herní účet je bez výslovného souhlasu Binary Rockets nepřenosný.

8) Nárok na registraci a aktivaci uživatelského účtu neexistuje. Pokud registrace uživatele do hry již jednou proběhla, nesmí uživatel po dobu stávající registrace provádět žádné další registrace, například zadáním jiných či změněných osobních dat. Jeden uživatel smí tedy mít na sebe registrovaný pouze jeden uživatelský účet. Vícenásobné herní účty může Binary Rockets podle uvážení zablokovat či smazat.

9) Pokud byl uživateli zablokován přístup do on-line hry pro porušování pravidel on-line hry, těchto VOP či právních předpisů České Republiky, nesmí se uživatel bez předchozího povolení Binary Rockets do hry znovu přihlásit ani si zaregistrovat jiný herní účet. Nárok na zrušení blokace, vyloučení, virtuálního zákazu vstupu nebo jiného opatření neexistuje.

10) Uživatel může práva a povinnosti z této smlouvy převést jen po předchozím písemném souhlasu Binary Rockets.

III. Doba trvání registrace

1) Pokud tyto VOP či pravidla on-line hry výslovně neurčí jinak, uzavírá se smlouva o užívání on-line hry na dobu neurčitou. Smluvní vztah mezi Binary Rockets a uživatelem začíná úspěšnou registrací, tj. schválením registrace nebo aktivací herního účtu uživatele prostřednictvím Binary Rockets.

2) V případě existence oprávněných důvodů (např. delší neaktivita) je Binary Rockets oprávněno uživatelský účet smazat. Kromě toho je Binary Rockets po svobodné úvaze oprávněno smazat uživatelský účet v případě ukončení smlouvy (výpovědí jedné ze stran či odstoupením od smlouvy).

IV. Právo smluvních stran na odstoupení od smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu

1) Každá strana má právo vypovědět smlouvu ze závažného důvodu bez výpovědní lhůty. Závažným důvodem se rozumí zejména: a) jednání uživatele, které nikoli nevýznamně narušuje zážitek ostatních hráčů ze hry b) uživatel používaje cheaty, mody a/nebo "hacky" či jakoukoliv jinou formu softwaru, nástrojů nebo skriptů, které mohou ovlivnit herní mechanismus on-line hry c) na uživatelském účtu uživatele hrají třetí osoby, leda že pravidla hry předpokládají výjimky d) uživatel hraje na uživatelském účtu třetí osoby nebo pro on-line hru používá více uživatelských účtů, leda že by pravidla hry předpokládala výjimky e) uživatel prodá, koupí, nebo vymění uživatelský účet f) uživatel se prohřeší proti zákonům/ těmto podmínkám užívání či jejich doplňkům / pravidlům on-line hry.

2) Každá výpověď se musí uskutečnit písemně. Výpovědi e-mailem zachovávají písemnou formu.

3) Právo uživatele na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu: a) Své smluvní prohlášení ve formě provedení registrace může uživatel odvolat do dvou týdnů bez uvedení důvodů a tím od smlouvy odstoupit. Lhůta začíná běžet po obdržení tohoto poučení ve formě textu, avšak nikoli před uzavřením smlouvy a také ne před splněním našich informačních povinností podle § 1811 a 1820 ObčZ. Pro zachování lhůty postačí včasné odeslání projevu o odstoupení od smlouvy ve formě textu e-mailem na e-mailovou adresu: support@binaryrockets.com. (uživatel může použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to ale jeho povinnost, postačí, když bude z jeho projevu o odstoupení od smlouvy zřejmé, o jakého uživatele se jedná a kterého herního účtu se odstoupení od smlouvy týká)

__________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Binary Rockets s.r.o., V lesíčku 93/8, Smíchov, 150 00, Praha 5

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum (*)

Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

__________________________________________________________________________________

b) V případě účinného odstoupení od smlouvy je ze zákona třeba vrátit oboustranně přijatá plnění a vydat to, z čeho popř. vyplynul užitek (např. úroky). Z povahy služeb poskytovaných Binary Rockets (provozování on-line hry RedDragon) vyplývá, že uživateli nemůže vzniknout povinnost Binary Rockets jakékoliv plnění vracet, a že ani Binary Rockets nemůže vzniknout povinnost vracet plnění uživateli, protože on-line hra je bezplatná. Toto ustanovení se nedotýká herních vylepšení ani herních kreditů, které si uživatel sám na základě své vůle během hraní on-line hry zakoupil.

V. Používání stránek a jejich obsahu

1) Internetové stránky on-line hry zahrnují obsah všeho druhu. Ten je ve prospěch Binary Rockets nebo třetích stran chráněn autorským právem, zákonem o ochranných známkách a jiným způsobem. Žádné ustanovení těchto podmínek užívání nesmí být vykládáno jako udělení licence či souhlasu s používáním chráněných statků Binary Rockets k jiným než sjednaným účelům.

2) Pokud to v rámci těchto podmínek užívání není výslovně povoleno, není uživatel oprávněn přizpůsobovat, rozmnožovat, rozšiřovat, veřejně interpretovat internetové stránky on-line hry nebo jejich prostřednictvím poskytnutý obsah či jednotlivé části z něj.

3) Uživatel není oprávněn užívat internetové stránky on-line hry jinak než sjednanému účelu.

4) Povoleno je pouze technicky podmíněné rozmnožování za účelem prohlížení a také trvalé rozmnožování pouze k soukromému použití. Upozornění na autorské právo ani ochranné známky nesmějí být měněny, skrývány ani odstraňovány.

5) Pod pojmem "obsah" se rozumějí všechny údaje, obrázky, texty, grafy, videa, programy a softwarové kódy a ostatní informace, které Binary Rockets poskytuje.

6) Uživatel nesmí provádět úkony, které mohou ohrozit či ovlivnit způsob fungování internetových stránek on-line hry či jejích jednotlivých složek, herních mechanismů nebo software, či omezit užívání internetových stránek on-line hry jinými uživateli. Uživatel nesmí na internetových stránkách on-line hry odesílat data či software schopný ovlivnit hardware nebo software příjemců.

7) Uživatel nesmí manipulovat údaji, k nimž nemá oprávněný přístup.

8) Jakékoli využívání internetových stránek on-line hry uživatelem k jiným než sjednanému účelu (např. ke komerčním či reklamním účelům), bez předchozího výslovného písemného souhlasu Binary Rockets je zakázáno a bude považováno za zvlášť závažné porušení těchto podmínek užívání.

9) Nárok na zveřejnění obsahu na internetových stránkách on-line hry neexistuje.

10) Uživateli je přísně zakázáno používat internetových stránek on-line hry anonymizačními službami, které skrývají skutečnou IP adresu uživatele.

11) V případě, že uživatel objeví herní chybu (bug), nesmí jí využít ke svému prospěchu či prospěchu jiných osob, a je povinen oznámit existenci bugu Binary Rockets.

12) Uživatel se zavazuje k vyvolávání on-line hry a všech jejích internetových stránek používat výhradně internetový prohlížeč. Používání programových botů, stejně tak jako zcela nebo z části automatizovaných programů, skriptů, a integrovaných mechanismů internetového prohlížeče, které jsou schopny poskytnout uživateli výhodu oproti ostatním hráčům, je zakázáno.

13) Uživatel za žádných okolností nesmí a) vytvářet či používat cheaty, mody a/nebo hacky ani používat třetími stranami vyrobené software, které mění zážitek z on-line her, b) používat software, který umožňuje "data mining" nebo zadržuje či shromažďuje informace jiným způsobem související s on-line hrou, c) prodávat, kupovat, nebo vyměňovat uživatelské účty. d) Pod tento zákaz spadají i všechna jednání, jejichž účinek se rovná výše uvedeným zákazům.

VI. Převody kreditů

1) Převody kreditů Převést kredity z herního účtu uživatele na herní účet jiného hráče je možné výhradně prostřednictvím nástroje "poslat kredity". K tomuto nástroji se dostanete v herním účtu přes sekci kredity a poslat kredity.

2) Darování kreditů Binary Rockets nenese žádnou odpovědnost za případné využití této funkce uživatelem, takto převedené kredity mu budou z herního účtu odečteny a připsány hráčem určenému nabyvateli; vztahy mezi uživatelem a nabyvatelem darovaných kreditů jsou mimo odpovědnost Binary Rockets.

3) ChipFarming / skripty Použití skriptů nebo manuálních postupů za účelem opatření kreditů jakýmkoliv jiným než stanoveným způsobem je přísně zakázáno. V případě prohřešku může Binary Rockets po svobodném zvážení kdykoli zablokovat účet.

VII. Obsah umisťovaný do hry uživatelem

1) Jako součást internetových stránek on-line hry poskytuje Binary Rockets uživateli různé komunikační možnosti (zejména diskusní fóra, poštu, oficielní herní blog atd.), pro vlastní obsah. Binary Rockets poskytuje v tomto ohledu jen technické možnosti pro výměnu informací. Nárok na poskytování těchto komunikačních možností však neexistuje.

2) Uživatel nese výhradní odpovědnost za jím vložený obsah a příspěvky a zavazuje se zprostit Binary Rockets v plném rozsahu možných nároků třetích stran. Binary Rockets si obsah umístěný uživatelem na internetové stránky on-line hry výslovně nepřivlastňuje, uživatel však Binary Rockets poskytne trvalé, neodvolatelné a nevýhradní právo na používání obsahu a příspěvků, které na internetové stránky on-line hry umístil. Binary Rockets výslovně upozorňuje na to, že aktivně nesleduje umístěný obsah. Každý uživatel má možnost Binary Rockets nahlásit (e-mailem nebo v rámci herních mechanismů) obsah, který je dle něj v rozporu s právem či pravidly hry. Binary Rockets takto nahlášený či při namátkových kontrolách prostřednictvím herních mechanismů objevený závadný obsah edituje či smaže.

3) Na internetových stránkách on-line hry je zakázáno umisťovat a zveřejňovat obsah: a) porušující platné právo nebo odporuje dobrým mravům či morálce b) porušující značky, patenty, užitné nebo vkusové vzory, autorská práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích stran c) urážlivý, rasistický, oslavující násilí, obscénní či pornografický, ohrožující vývoj dětí a mládeže d) obsahující řetězové dopisy nebo letadlové systémy či mající komerční nebo reklamní charakter e) vyvolávající falešný dojem, že jej poskytuje nebo podporuje Binary Rockets f) jehož obsahem jsou osobní údaje třetích stran bez jejich výslovného souhlasu

4) Uvedení názvů či odkazů na internetové stránky, firmy nebo názvů výrobků či služeb je povoleno jen tehdy, pokud takové vyjádření nesleduje reklamní či marketingové účely.

5) Uživatel se při využívání komunikačních možností poskytovaných na internetových stránkách on-line hry zavazuje vyjadřovat slušně a zdržet se jakýchkoliv urážlivých vyjádření o jiných osobách.

6) Binary Rockets si vyhrazuje právo bez ohledu na ostatní ustanovení či pravidla on-line hry změnit či zcela nebo částečně mazat obsah a příspěvky, které tato pravidla porušují. Binary Rockets má navíc právo zcela nebo přechodně vyloučit uživatele provinivší se proti těmto pravidlům, z dalšího užívání on-line hry či komunikačních možností v rámci on-line hry poskytovaných.

7) V případě, že uživatel poruší zákonné předpisy, práva třetích stran, tyto podmínky užívání nebo aktuálně uplatnitelné doplňující podmínky a pravidla on-hry, může Binary Rockets bez ohledu na všechna ostatní zákonná nebo smluvní práva přijmout podle vlastního uvážení následující opatření: a) Smazat nebo změnit závadný obsah b) napomenout uživatele c) zablokovat uživateli přístup do on-line hry či ke komunikačním nástrojům poskytovaným v rámci on-line hry podle bodu VII. 6) těchto VOP d) Jednostranně okamžitě ukončit smluvní vztah s uživatelem

VIII. Povinnosti uživatele

1) Uživatel je povinen dodržovat při hraní on-line hry a využívání služeb poskytovaných Binary Rockets právní řád České republiky, tyto VOP a pravidla on-line hry.

2) Uživatel je povinen používat služeb poskytovaných Binary Rockets pouze ke sjednanému účelu.

3) Uživatel je povinen v souladu s jinými ustanoveními těchto podmínek užívání nezneužívat a nahlašovat jím objevené chyby a bugy v on-line hře.

4) Uživatel je povinen informovat Binary Rockets o změně svých osobních údajů, které uvedl při registraci (= e-mailové adresy) a na požádání Binary Rockets potvrdit aktuálnost těchto údajů.

5) Výčet povinností uživatele výše uvedený v bodech 1-4 není výčtem taxativním a tyto podmínky užívání a pravidla on-line hry stanovují uživateli i další povinnosti.

IX. Poučení o zabezpečení uživatelského účtu

1) Uživatel je povinen uchovávat v přísné tajnosti své přihlašovací údaje a všechna hesla, zejména pak heslo do herního účtu. Uživatel smí přihlašovací údaje zadávat výhradně na internetových stránkách provozovaných Binary Rockets.

2) Uživatel je povinen chránit přihlašovací údaje a všechna hesla proti neoprávněnému přístupu třetích stran.

3) V případě podezření uživatele, že jeho přihlašovací údaje mohly neoprávněně získat třetí strany, informuje uživatel o této skutečnosti Binary Rockets a sám provede změnu příslušných údajů v administraci herního účtu. Nebude-li taková změna možná, budou uživateli příslušné přihlašovací údaje změněny prostřednictvím Binary Rockets na jeho žádost.

4) Uživatel není za žádných okolností oprávněn používat přihlašovací údaje jiného uživatele, leda že pravidla hry předpokládají nějaké výjimky.

5) Uživateli se nedoporučuje umisťovat v on-line hře jeho osobní údaje či jiné citlivé údaje o uživateli, např. takové údaje, které by mohly dovést třetí osoby k identifikaci uživatele.

X. Omezení odpovědnosti

1) Binary Rockets poskytuje v rámci svých technických a provozních možností on-line hru a nabídky ostatních služeb. Uživatel užívá služeb Binary Rockets a on-line hru tak, jak leží. Binary Rockets nenese žádnou odpovědnost za faktickou správnost a přesnost zobrazovaného obsahu, ani za případné přerušení či omezení využívání on-line hry a nabídek ostatních služeb, které může být nutné z technických důvodů (např. údržbových) či způsobeno chybami, bugy, poruchami elektrické sítě, zásahem vyšší moci či třetích stran.

2) Za aktuálnost a vhodnost softwaru a hardwaru, který uživatel při využívání služeb Binary Rockets používá, je odpovědný on sám. Binary Rockets nenesou žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé na software či hardware uživatele při využívání služeb Binary Rockets či stahování obsahu z on-line hry.

3) V případě porušení právního řádu České republiky, těchto VOP, pravidel on-line hry či práv třetích stran uživatelem, odpovídá vůči těmto třetím stranám uživatel sám a přímo. Uživatel se zavazuje nahradit Binary Rockets všechny škody, které vzniknou z nerespektování povinností, které vyplývají ze zákona či z těchto podmínek užívání. Uživatel ručí Binary Rockets za veškeré nároky, které ostatní uživatelé nebo jiné třetí strany uplatní z důvodu porušení svých práv prostřednictvím obsahu, který vložil uživatel, nebo kvůli porušení jiných povinností uživatelem. Uživatel přebírá také náklady nezbytné právní obhajoby Binary Rockets včetně veškerých soudních výloh a nákladů právního zastoupení. Toto neplatí, pokud uživatel za porušení práva není odpovědný.

4) Binary Rockets si vyhrazuje absolutní právo dispozice se stránkami on-line hry a veškerými poskytovanými službami a obsahem, včetně práva tento obsah a služby měnit, smazat či ukončit jejich poskytování.

5) Dostane-li se uživatel během využívání služeb Binary Rockets či při využívání obsahu on-line hry na jiné internetové stránky než jsou internetové stránky provozované Binary Rockets za účelem provozování on-line hry RedDragon, bere uživatel na vědomí, že takové stránky jsou zcela nezávislé na internetových stránkách provozovaných Binary Rockets a že Binary Rockets nenesou jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu či újmu, která by mohla uživateli na těchto externích stránkách vzniknout.

6) Design on-line hry RedDragon je licencován společností Binary Rockets.

7) RedDragon© je registrovaná ochranná známka společnosti SPM INVEST a.s., Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy, Česká republika, I.Č.: 27239306.

8) Grafické ikony od game-icons.net jsou chráněné licencí CC BY 3.0

XI. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro všechny služby, které jsou nabízeny na internetových stránkách provozovaných Binary Rockets. Toto prohlášení o ochraně údajů upravuje výslovně to, jak Binary Rockets zachází s Vašimi osobními údaji, není-li jinde stanoveno jinak. Binary Rockets nekontroluje podmínky ochrany údajů třetích stran a neručí nijak za údaje, které uživatel sdělí třetím stranám při využívání jejich služeb.

2) Dotazy ohledně ochrany osobních údajů může uživatel zasílat na e-mailovou adresu Binary Rockets: support@binaryrockets.com. Uživatel se takto může informovat které údaje o něm Binary Rockets ukládá a může je nechat změnit či smazat. Prosíme uživatele, aby v těchto dotazech kromě svého jména uváděli i a své hráčské jméno.

3) Binary Rockets ukládá do své databáze zejména následující údaje o uživatelích: a) údaje nezbytné pro registraci (e-mailová adresa, hráčské jméno) b) údaje automaticky přenášené počítačem uživatele, jako je např. IP adresa, typ internetového prohlížeče, časy přístupu do on-line hry apod. Tyto údaje jsou ukládány na serveru Binary Rockets za účelem odhalování případného nedovoleného použití služeb Binary Rockets a ke statistickým a vývojovým účelům. Při tom jsou údaje, pokud je to možné, anonymizovány. c) jiné údaje o uživatelích Binary Rockets zjišťuje, zpracovává a ukládá pouze tehdy, je-li to dovoleno přímo zákonem, anebo s výslovným souhlasem uživatele. Při poskytnutí tohoto souhlasu bude uživatel vždy upozorněn v souladu se zákonnými povinnostmi provozovatele.

4) Využívání tvz. Cookies: a) Binary Rockets využívá na svých stránkách při poskytování služeb uživatelům dočasných souborů, tzv. cookies. b) Doba uchovávaní a automatické mazání cookies z pevného disku uživatele se řídí nastavením internetového prohlížeče uživatele. c) Využije-li uživatel možnosti nastavení svého internetového prohlížeče tak, aby byly cookies obecně zamítány, nebude pro něj využívání služeb Binary Rockets poskytovaných na internetových stránkách on-line hry z technických důvodů možné vůbec nebo jen omezeně.

5) Použití osobních údajů uživatelů Vaše osobní údaje používáme k několika účelům. Jednak abychom mohli dle poptávky utvářet a zlepšovat nabídku našich služeb, dále pak pro komunikaci s Vámi. Prostřednictvím e-mailu vás pravidelně informujeme o novinkách, produktech, službách a určitých událostech z nabídky našich služeb, které by Vás jako uživatele mohly zajímat. Dále Vaše data používáme k tomu, abychom předešli zneužití svých webových stránek a stíhali neoprávněné přístupy. V neposlední řadě používá RedDragon Vaše osobní údaje pro herní účely, tedy k založení, provádění a rozvíjení Vašeho užívacího vztahu s RedDragon i k provádění plateb. Pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám také mohou být zaslány zapomenuté přihlašovací údaje k Vašemu hernímu účtu. Obsahem každého e-mailu je zároveň i možnost zvolit si, že nadále informace prostřednictvím e-mailu dostávat nechcete.

6) Předávání osobních údajů uživatelů jiným subjektům: a) Binary Rockets zásadně neprodává ani nepředává osobní údaje uživatelů třetím subjektům. Výjimky z tohoto pravidla tvoří níže popsané typy subjektů. b) Binary Rockets spolupracují s předkladateli nabídek na platby (společnosti poskytující kreditní karty, banky, GoPay, inkasní instituce atd.), poskytovateli nabídek na vypracovávání a přípravu statistik a obchodních strategií, poskytovali IT služeb (např. výpočetní centra, poskytovatelé hostingových služeb, zákaznické servisy, databázové služby), orgány veřejné správy, či jiné osoby, kterým je Binary Rockets v souladu s platnými právními předpisy povinen údaje poskytnout. Tyto subjekty mají k osobním údajům uživatelů pouze v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů. Přitom jsou tyto subjekty povinni s osobními údaji uživatelů nakládat v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů a v souladu s právním řádem České republiky. c)V případě prodeje či převodu Binary Rockets na jinou osobu budou předmětem převodu i evidované údaje o uživatelích. Pro případného nabyvatele bude toto prohlášení o ochraně údajů nadále závazné.

7) Binary Rockets zajistí smazání osobních údajů uživatelů, jakmile nebudou již nadále z výše uvedených důvodů, daňových důvodů či jiných právních důvodů, nadále potřebné.

8) Binary Rockets zpracovává osobní údaje uživatelů podle českého právního řádu. Všichni zaměstnanci Binary Rockets či osoby podílející se na chodu on-line hry jsou povinni zachovávat mlčení o osobních údajích uživatelů.

9) Při platebních postupech jsou osobní údaje uživatelů přenášeny zakódované s použitím metody SSL.

XII. Poplatky za užívání služeb Binary Rockets a on-line hry

1) Není-li výslovně uvedeno jinak, je používání on-line hry zdarma.

2) Uživatel může za úplatu získat z nabídky jednotlivých služeb a vylepšení produkt v rámci on-line hry, kde bude uživatel zvlášť upozorněn na druhy placených nástrojů, jejich funkce, případné časové omezení dostupnosti a výši úplaty a dostupné způsoby platby. Pokud není uvedeno jinak, jsou zobrazované ceny včetně DPH.

3) Nezletilý uživatel ujišťuje Binary Rockets, že prostředky, které hodlá použít na úhradu placených nástrojů v rámci služeb poskytovaných Binary Rockets, obdržel za tímto účelem či k volnému použití od svého zákonného zástupce.

4) Uživatel je povinen uvádět veškeré údaje v rámci platebního postupu správné a úplné. 5) Binary Rockets si vyhrazuje právo kdykoliv změnit platební podmínky (způsoby platby, ...). Binary Rockets si vyhrazuje právo kdykoliv zvýšit či snížit výši poplatků nutných k získání placených nástrojů v rámci služeb poskytovaných Binary Rockets.

5) Dotazy ohledně plateb a platební brány může uživatel zasílat na e-mailovou adresu Binary Rockets: support@binaryrockets.com nebo na +420 731 914 719.

Odkaz na herní pravidla můžete najít ZDE.